Privacy Policy Atalante Horssen

Met deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Atalante houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Volleybalvereniging Atalante is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door Atalante verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Administratieve doeleinden;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• Het lidmaatschap en subsidieaanvragen;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Atalante de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• Adres;
• Woonplaats;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Geboortedatum;
• Bankgegevens;
• Foto’s en video’s van leden ter informatie/promotie via website en sociale media (Facebook)

Uw persoonsgegevens worden door Atalante opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
• Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant). Voor foto’s geldt dat deze op verzoek worden verwijderd.

Verwerking van persoonsgegevens van trainers/vrijwilligers

Persoonsgegevens van trainers/betaald vrijwilligers worden door Atalante verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

• Uitvoering geven aan de vrijwilligersovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• De vrijwiligersovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Atalante de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• Adres;
• Woonplaats;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Geboortedatum;
• Kopie ID;
• BSN-nummer;
• Bankgegevens;