Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement volleybalvereniging ATALANTE

1.         Doel.

De vereniging stelt zich ten doel om voor haar leden die voorwaarden te creëren waardoor die leden met plezieren op hun individueel niveau de volleybalsport kunnen beoefenen. Dit onder de beperkingen die een teamsport met zich meebrengt (er dient een compleet team op dat niveau gevormd te kunnen worden.

2.         Middelen.

De vereniging tracht het doel te bereiken door:

1. het beleid te richten op zowel sportieve als op sociale/recreatieve aspecten en daar een balans in aan te brengen, rekening houdend met het niveau van een team.

2. een structuur na te streven waardoor leden per seizoen door kunnen stromen naar een team van hun niveau van dat moment. Dit kan zowel een hoger als een lager niveau zijn.

3. een klimaat na te streven binnen de vereniging waarbij op sociaal gebied er naast een binding tussen de leden van een team ook een grote binding met de vereniging bestaat. Uitgangspunt hierbij is dat alle leden, naast het beoefenen van de volleybalsport op zich, zich bereid verklaren een actieve bijdrage te leveren aan het algemene verenigingsbelang, ieder voor zich zal een bepaalde taak op zich moeten nemen als individu of in teamverband. Bij tegenstrijdigheid van belangen tussen vereniging en een team, prevaleert het vereni­gingsbelang. Bij tegenstrijdigheid van belangen tussen team en individueel lid, prevaleert het team belang.

3.         Bestuur.

Binnen het bestuur functioneren naast een voorzitter, secretaris en penningmeester in ieder geval een bestuurslid dat zich bezighoudt met alle zaken die betrekking hebben tot de jeugd, en een bestuurslid dat zich met de technische zaken bezighoudt. Deze laatste twee bestuursleden maken op grond hiervan deel uit van respectievelijk de jeugdcommissie en de technische commissie.

Naast deze 2 commissies kan het bestuur zich laten bijstaan door een of meerdere andere commissies. Dit naar goeddunken van het bestuur.

4.         Taken commissies.

Jeugdcommissie.

De jeugdcommissie houdt zich bezig met alle praktische en uitvoerende zaken, de jeugdleden betreffende, binnen door het bestuur gestelde kaders. Dit betreft de volgende aspecten:

1. Het regelen van alle technische zaken de jeugd betreffende. Zie hiervoor de taken van de technische commissie. Waar nodig zal hierover overleg plaatsvinden met de technische commissie.

2. Het zo veel mogelijk betrekken van de ouders van de leden bij de vereniging.

3. Het organiseren van activiteiten om de volleybalsport onder de jeugd te promoten om op die manier nieuwe jeugdleden te werven.

4. Het stimuleren van een verenigingsband tussen de jeugdleden onderling en tussen de jeugdleden en de vereniging. Het stimuleren van een verantwoordelijkheidsgevoel naar de andere teamleden.

Technische commissie.

De technische commissie is belast met alle zaken welke direct verband houden met trainingen en het spelen van wedstrijden binnen door het bestuur gestelde kaders. Dit betreft de volgende aspecten:

1. Het bepalen van de teamsamenstellingen, na overleg met de trainers en de individuele leden gehoord hebbende.

2. Het aanstellen en begeleiden van trainers en coaches.

3. Het huren van de sportaccommodaties.

4. Het organiseren van de trainingen.

5. Het organiseren van de wedstrijden.

5.          Lidmaatschap.

1. Een nieuw lid dient zich middels een aanmeldingsformulier schriftelijk aan te melden bij het secretariaat, (ook melden dat hij/zij geen verplichtingen heeft bij andere verenigingen)

2. Leden zijn verplicht adreswijzigingen zo spoedig mogelijk door te geven aan het secretariaat.

3. De vereniging verleent haar medewerking tot overschrijving naar een andere volleybalvereniging, wanneer het lid daartoe verzoekt. Echter alleen wanneer aan alle verplichtingen is voldaan.

4. Het bestuur is verplicht op overzichtelijke wijze een administratie bij te houden van de naam en adres van de leden.

6.         Rechten en plichten.

1. Ieder lid kan aansprakelijk gesteld worden voor een boete, welke aan de vereniging is opgelegd door de NeVoBo, indien het bestuur van mening is, dat het betreffende lid ernstig in gebreke is gebleven.

2.  Schade aan de vereniging of een harer bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of gedeeltelijk op dat lid worden verhaald.

3. Wanneer een trainer de A-licentie wil behalen, zullen de kosten hiervoor door de vereniging worden betaald. Hij/zij dient daarna echter nog minimaal 2 jaar training te geven bij de vereniging Atalante. Indien reeds tijdens de cursus training wordt gegeven, mag dat jaar worden meegerekend.

7.         Contributie besluit.

Bij dit huishoudelijk reglement behoort het contributiebesluit, zoals dit in de algemene ledenvergadering is goedgekeurd.

8.         Onvoorzien.

In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.