Contributiebesluit

CONTRIBUTIEBESLUIT VAN VOLLEYBALVERENIGING ATALANTE

Artikel 1.
A. De contributie voor een seniorlid bedraagt € 220,00 per verenigingsjaar.
B. De contributie voor een recreantlid bedraagt € 165,00 per verenigingsjaar.
C. De contributie- voor een A/B/C jeugdlid bedraagt € 135,00 per verenigingsjaar.
D. De contributie voor een jeugdlid Klusters/Mini’s bedraagt € 90,00 per verenigingsjaar

Artikel 2
A. De contributie is volledig verschuldigd, indien iemand op 1 augustus van het desbetreffende verenigingsjaar lid is.
B. Wanneer een lid zich aanmeldt na 1 augustus is zij/hij contributie verschuldigd voor de actieve maanden tot 31 mei van het lopende jaar. (dus maximaal 10 maanden per verenigingsjaar)
C. Wanneer een nieuw lid zich aanmeldt, is zij/hij gerechtigd om maximaal 4 keer mee te trainen zonder contributie te betalen.

Artikel 3
De contributie als bedoeld in de artikelen 1 t/m 2 van dit besluit is niet verschuldigd en heeft derhalve niet de beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg, in geval van ziekte of blessure voor langere periode.
Een en ander dient direct na vaststelling per mail aan de ledenadministratie te worden medegedeeld.
De korting op de verschuldigde jaarcontributie wordt bepaald door het aantal maanden dat men ziek of geblesseerd was, waarbij een
volleybal jaar gesteld wordt op 10 maanden zoals vermeld in artikel 2 lid B. Dit aantal maanden wordt verminderd met 3 en de uitkomst hiervan vermenigvuldigd met 10% van het jaarlijkse contributiebedrag. De uitkomst hiervan bepaald uiteindelijk het kortingsbedrag.

Artikel 4
A. Jaarlijks dient binnen 14 dagen na ontvangst van de contributienota deze te worden voldaan.
B. Betaling dient ineens of in twee gelijke halfjaarlijkse termijnen te geschieden, met dien verstande dat de tweede termijn op uiterlijk 15 februari daaraanvolgend moet zijn voldaan.
C. Indien een lid in gebreke is de contributie te betalen, zoals vastgesteld in het eerste lid, worden de kosten verbonden aan het alsnog innen van de contributie op hem/haar verhaald.

Artikel 5
A. Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk worden medegedeeld aan de ledenadministratie en wel jaarlijks voor 1 juni.
B. Indien opzegging na 1 juni plaatsvindt is de contributie over het gehele daaraan volgend verenigingsjaar verschuldigd.
C. Indien een lid zich afmeldt voor 20 september van het nieuwe seizoen in geval van een blessure langer dan 3 maanden of zwangerschap is geen contributie verschuldigd.

Artikel 6
Wanneer er voornemens zijn om de contributie met meer dan 10% te verhogen dient de ALV aan het begin van het contributiejaar dit goed te keuren. Verhoging geldt dan voor desbetreffend seizoen.

Artikel 7
Op de contributienota wordt bij de jeugdleden de verkoopprijs van de 5 “grote clubactie” loten in rekening gebracht. De jeugdleden hoeven de verkoopopbrengst van de door hen (al dan niet) verkochte loten daarna niet meer af te dragen aan Atalante.

Artikel 8
In gevallen waarin dit besluit niet voorziet, beslist het bestuur.

Artikel 9
Dit besluit kan worden aangehaald als contributiebesluit 2019 en treedt in werking met ingang van 1 augustus 2019.
Goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 4 november 2019.