Contributiebesluit

CONTRIBUTIEBESLUIT VAN VOLLEYBALVERENIGING ATALANTE

Artikel 1.
A. De contributie voor een seniorlid bedraagt € 220,00 per verenigingsjaar.
B. De contributie voor een recreantlid bedraagt € 165,00 per verenigingsjaar.
C. De contributie- voor een A/B/C jeugdlid bedraagt € 135,00 per verenigingsjaar.
D. De contributie voor een jeugdlid Klusters/Mini’s bedraagt € 90,00 per verenigingsjaar

Artikel 2
A. De contributie is volledig verschuldigd, indien iemand op 1 augustus van het desbetreffende verenigingsjaar lid is.
B. Wanneer een lid zich aanmeldt na 1 augustus is zij/hij contributie verschuldigd voor de actieve maanden tot 31 mei van het lopende jaar. (dus maximaal 10 maanden per verenigingsjaar)
C. Wanneer een nieuw lid zich aanmeldt, is zij/hij gerechtigd om maximaal 4 keer mee te trainen zonder contributie te betalen.

Artikel 3
De contributie als bedoeld in de artikelen 1 t/m 2 van dit besluit is niet verschuldigd en heeft derhalve niet de beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg, in geval van ziekte of blessure voor langere periode.
Een en ander dient direct na vaststelling per mail aan de ledenadministratie te worden medegedeeld.
De korting op de verschuldigde jaarcontributie wordt bepaald door het aantal maanden dat men ziek of geblesseerd was, waarbij een
volleybal jaar gesteld wordt op 10 maanden zoals vermeld in artikel 2 lid B. Dit aantal maanden wordt verminderd met 3 en de uitkomst hiervan vermenigvuldigd met 10% van het jaarlijks